EDUKACJA DOMOWA

Edukacja domowa dla Polaków i Polaków mieszkających za granicą wsparta edukacją na odległość to jedna z form nauki, gdzie rodzic staje się nauczycielem dla swojego dziecka i przejmuje odpowiedzialność nad jego edukacją. Dodatkowo dziecko zostaje zapisane do jednej ze szkół stacjonarnych w Polsce i choć nie uczęszcza na zajęcia to nadal realizuje podstawę programową. Szkoły zwykle organizują raz lub dwa razy do roku egzaminy, po zdaniu których dziecko otrzymuje polskie państwowe świadectwo. Jest to odpowiedni tryb dla dzieci, które w przyszłości mogą wrócić do kraju i kontynuować naukę w polskiej szkole.

Rodzic dobiera czas i miejsce nauki z dzieckiem,dziecko staje się uczniem jednej ze szkół stacjonarnych w Polsce,program nauczania jest taki sam jak w polskich szkołach stacjonarnych,po roku nauki dziecko przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych, po zdaniu których otrzymuje polskie państwowe świadectwo,uczeń edukacji domowej, podobnie jak jego rówieśnicy, otrzymuje legitymację szkolną,

Jak można skorzystać z tej formy edukacji?

By dziecko mogło skorzystać z edukacji domowej, rodzic składa wniosek do dyrektora polskiej szkoły. Po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pozytywnej decyzji dyrektora, uczeń może rozpocząć naukę w tym trybie.

Do wniosku rodzic dołącza:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, uczeń zostaje zapisany do szkoły.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 16 ust. 8-14 (z późn. zm.)

Ważne:

Szkoły stacjonarne często wspierają swoich uczniów przebywających za granicą poprzez edukację internetową. Zwykle udostępniają one materiały na internetowych platformach edukacyjnych, dzięki czemu rodzic nie musi sam opracowywać lekcji do przerobienia z dzieckiem. Przed złożeniem wniosku do dyrektora warto więc dopytać się o taką formę pomocy.

Po 1 września 2017 roku uczeń będzie musiał uzyskać opinię publicznej poradni psychologiczno‑pedagogicznej.W przypadku planowanego wyjazdu z kraju warto, wnioskować o tryb nauczania domowego w szkole, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wracając z emigracji wskazane jest wybranie placówki z regionu, do którego powraca rodzina, tak aby po powrocie dziecko mogło kontynuować naukę w tej samej szkole.

Kontakt:

  • indywidualny kontakt rodzica z dyrektorem wybranej szkoły stacjonarnej w Polsce

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołąUczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświatyi przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego:

1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7;

2) zapewnienie dostępu do:

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

© 2024 Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji Polskiej i Zagranicznej | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.